Zamówienia publiczne

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje o postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) . Postępowania wyłączone ze stosowania ww ustawy zamieszczane są na stronie: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Załączniki
Aktualnie brak przetargów do wyświetlenie

Sprzedaż paliwa w roku 2019-2020 dla Zakłdau Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o w Świebodzinie 

Podmioty chcące przystapić do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż paliwa w roku 2019-2020 winny zalogować sie na platformie zakupowej : https://platformazakupowa.pl/transakcja/226518

Oferty należy składać na platformie zakupowej open nexus do dnia 30.05.2019 roku do godziny 09:30.

W celu udzielania bardziej szczegółowych informacji na temat zamówienia uprawnionymi osobami są: Edward Wierbik tel. 605045205.

WYBÓR OFERTY

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

 1. POLMAX S.A. S.K.A.

        Poznańska 58

        66-200 Świebodzin

        Cena: 294 124,98 zł

Ocena: 100 % - oferta najkorzystniejsza

 

 1. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

        Chemików 7

        09-411 Płock

        Cena: 294 482,91 zł

Ocena: 99,88 %

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

             * 0 zł netto za kartę nową,

*10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   dotychczasowych danych etc.),

 

TAK

 

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 2 ust. 4-5 a-b) i ust 6 oraz Rozdz. III Opis Przedmiotu Zamówienia  poprzez odstąpienie od konieczności prowadzenia kart drogowych i zaakceptowania poniższego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:

„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.

 

Wykonawca informuje, że załącznik do faktury  stanowiący jej integralną część zawiera wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: datę, numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, miejscowość i nr stacji,  ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście.

Imię i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).

Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart.?

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust.1, ust.4 oraz Rozdz. III Opis Przedmiotu Zamówienia (stała cena przez okres 30 dni) i zastąpienie  proponowaną treścią:

„Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto)”?

Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres                 rozliczeniowy dla  Zamawiającego.

 

TAK

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 3 ust 4, ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy?

Wykonawca nie stosuje stałych cen. Rozliczanie odbywa się po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu.

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust 5 poprzez dodanie na końcu zdania  następującej treści: ,,..liczonym od ceny brutto”?

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 1 -2 i zaakceptuje następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego z załączonym  zbiorczym zestawieniem transakcji?

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust.3 poprzez zmianę na proponowaną treść: ,,Sprzedawca wysyła faktury listem poleconym na adres wskazany przez Odbiorcę.”?

 

TAK

 

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

 

NIE

 

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust.4 i zaakceptowania poniższego:,, Zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”?

 

TAK

 

 W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te      same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu.

 

NIE

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust.6 poprzez zastąpienie słowa: ,,płatnikiem” na słowo: ,, czynnym podatnikiem”?

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust.2 i zaakceptuje, aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?

 

TAK

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dodania zapisu  w § 6 o proponowanej treści:

,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych’’?

  

            TAK

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

 

TAK