Zamówienia publiczne

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje o postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) . Postępowania wyłączone ze stosowania ww ustawy zamieszczane są na stronie: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Załączniki
Aktualnie brak przetargów do wyświetlenie

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna  080805_4 miasta Świebodzin

Podmioty chcące przystapić do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego winny zalogować sie na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/241362

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna  080805_4 miasta Świebodzin” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 01.08.2019 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.